Geniko Epiteleio Ethnikhs Amynas

Aprilios 1996

Edw einai apanthsh tou Genikou Epiteleiou Ethnikhs Amynas sthn HELLAS Home Page epi twn erwthsewn pou eixan ypoblh9ei. Den einai apanthseis epi twn arithmhmenwn erwthsewn pou tous eixame apeythynei alla einai enas genikos odhgos gia stratologika themata, arketa xrhsimos!


Click edw gia ELLHNIKA

Ypnresies stis opoies 0a prepei va apeu0uvovtai oi Ellnves tou e3wterikou gia stratologikns fusns plnrofories


1.Gia stratologikns fusns plnrofories kai tnv
e3etasn aitnmatwv gia paroxn euergetnmatwv pou problepei n
stratologikn vomo0esia, armodia eivai ta kata topous
Stratologika Grafeia. Auta edreuouv apo eva toulaxistov se ka0e
prwteuousa vomou tns Ellados kai parakolou0ouv stratologika
osous eivai grammevoi sta mntrwa arrevwv twv dnmwv kai
koivotntwv tou vomou. Oi evdiaferomevoi mporouv va apeu0uvovtai
s' auta (oi idioi n oi oikeioi tous) proswpika, tnlefwvika n me
eggrafn aitnsn - epistoln kai va zntouv apavtnsn gia ka0e
stratologikn upo0esn tous.

2.Gia tnv epilusn twv stratologikns fusns zntnmatwv
pou avtimetwpizouv oi Ellnves tou e3wterikou kai eidika osoi
katoikouv stis euruteres perioxes twv H.P. Amerikns kai tns
Germavias, mporouv va apeu0uvovtai stis Ellnvikes Pro3evikes
arxes tns Neas Yorkns kai tns Bovvns avtistoixa, opou upnretouv
eidikeumevoi a3iwmatikoi tou Stratologikou Swmatos.

KEFALAIO B'

Poioi upexouv upoxrewsn strateusns kai mexri poias
nlikias

Ellnves adnlwtoi kai stratiwtikes upoxrewseis autwv


1.=BCloi oi Ellnves upnkooi (dnladn oloi osoi exouv
tnv ellnvikn i0ageveia) apo tnv 1n Iavouariou tou etous pou
diavuouv to eikosto etos tns nlikias tous mexri tnv 31n
Dekembriou tou etous pou sumplnrwvouv to pevtnkosto, exouv
upoxrewsn strateusns stis Ellnvikes Evoples Duvameis sumfwva me
tis diata3eis tns stratologikns vomo0esias.2. Tnv Ellnvikn upnkootnta (i0ageveia) exouv oloi
osoi gevvn0nkav apo Ellnva patera. meta tis 8-5-1984 tnv
Ellnvikn upnkootnta apoktouv osoi gevviouvtai apo Ellnva patera
n Ellnvida mntera. H apoktnsn kai n diatnrnsn tns upnkootntas
apo ka0e Ellnva dev epnreazetai apo to oti evdexomevws, ektos
tns Ellnvikns, apoktatai kai upnkootnta allns Xwras. Omoiws, n
apoktnsn kai deuterns upnkootntas (allns xwras), dev apallassei
tous Ellnves polites apo tnv upoxrewsn strateusns stis Ellnvikes
Evoples Duvameis, oute apotelei logw meiwsns tns diarkeias twv
stratiwtikwv upoxrewsewv tous (me e3airesn tis periptwseis tou
epomevou kefalaiou).3. =BCsoi exouv tnv Ellnvikn upnkootnta, alla apo
paraleiyn dev eggrafovtai sta mntrwa arrevwv dnmou n koivotntas
tns Ellados (eivai dnladn adnlwtoi Ellnves), upexouv
stratiwtikes upoxrewseis kata to xrovo pou upexouv kai oi loipoi
(mn adnlwtoi) Ellnves, exovtas tautoxrova kai tis avaloges
suvepeies, efosov de frovtisouv egkaira va eggrafouv sta mntrwa
arrevwv kai va kln0ouv gia strateusn. Perissoteres plnrofories
sxetika me tis diadikasies eggrafns twv adnlwtwv sta mntrwa
arrevwv, parexovtai apo to Ypourgeio Eswterikwv, tous Dnmous kai
tis Koivotntes tns Xwras kai tis kata topous Ellnvikes
Pro3evikes Arxes.


KEFALAIO G'

Diarkeia stratiwtikwv upoxrewsewv

Basikes katngories meiwmevns 0nteias

1. Snmera (Martios 1996) oi oplites plnrous 0nteias
pou upnretouv stis Evoples Duvameis, apoluovtai afou
sumplnrwsouv tov parakatw xrovo pragmatikns stratiwtikns
upnresias:

a. Dekaoktw mnvwv tou Stratou 3nras

b. Eikosi mnvwv tns Polemikns Aeroporias

g. Eikosi evos mnvwv tou Polemikou Nautikou


2. H stratologikn vomo0esia problepei meiwmevn 0nteia
e3amnvns n dwdekamnvns diarkeias. Meiwmevn 0nteia exouv dikaiwma
va upnretnsouv kuriws:

a. Dwdekamnvn meiwmevn 0nteia:

(1) O megaluteros apo tessera adelfia

(2) O movos n o megaluteros gios tou opoiou o
pateras n n mntera exei pe0avei n exei sumplnrwsei to
ebdomnkosto etos tns nlikias n eivai avikavos gia ergasia n
diatelei se xnreia,  efosov o goveas autos dev exei allo ikavo
gia ergasia evnliko paidi

(3) O pateras evos n duo paidiwv

(4) =BCpoios exei upnretnsei se taktiko strato 3evou
kratous gia xroviko diastnma toulaxistov e3i (6) mnvwv

b. E3amnvn meiwmevn 0nteia

(1) Oi movimoi  katoikoi e3wterikou kai orismeves
katngories metavastwv (opws avaluetai se idiaitero kefalaio
parakatw)

(2) Oi duo megaluteroi adelfoi apo e3i (6) adelfia

(3) Osoi exouv upnretnsei se taktiko strato 3evou
kratous gia xroviko diastnma toulaxistov dwdeka (12) mnvwv

3. Ta dikaiologntika gia tnv evta3n se katngoria
meiwmevns 0nteias upoballovtai sta armodia Stratologika Grafeia,
meta tnv katata3n twv evdiaferomevwv stis Evoples Duvameis


KEFALAIO D'

Avaboles katata3ns kai e3aireseis apo tnv prosklnsn
gia katata3n stis Evoples Duvameis gia logous spoudwv.
Apaitoumeva dikaiologntika. Ypoxrewseis oswv exouv labei avaboln
n e3airesn


1. Oi kurioteres avaboles kai e3aireseis apo tis
prosklnseis gia katata3n gia logous spoudwv, pou xorngouvtai se
strateusimous (oxi avupotaktous) eivai oi e3ns:

a. Gia foitnsn se avwteres n avwtates sxoles tns
Ellados kai tou e3wterikou, efosov autes eivai avagvwrismeves
apo tis armodies upnresies tou kratous sto opoio leitourgouv kai
xrnsimopoiouv kata tn didaskalia die0vws gvwstn glwssa. Oi
avaboles autes diarkouv mexri tnv 31n Dekembriou tou etous
sumplnrwsns tou eikostou pemptou (25ou) etous tns nlikias,
efosov prokeitai gia spoudastes avwterwv sxolwv kai tou eikostou
ebdomou (27ou) etous tns nlikias, efosov prokeitai gia
spoudastes avwtatwv sxolwv. H avaboln autn xorngeitai upo tnv
proupo0esn oti n elaxistn diarkeia foitnsns stn sugkekrimevn
sxoln dev uperbaivei ta avwtata oria nlikias pou proavafer0nkav.
Gia tn sumplnrwsn tou kata periptwsn oriou nlikias, oi
strateusimoi 0ewrouvtai oti gevvn0nkav tnv 1n Iavouariou  tou
etous gevvnsns tous (p.x. strateusimos pou gevvn0nke stis
20-9-1975 0ewreitai oti gevvn0nke tnv 1-1-1975 kai 0a
sumplnrwsei to 25o etos tns nlikias tou stis 31-12-1999 kai to
27o stis 31-12-2001.


b. Gia metaptuxiakes spoudes stnv Ellada n sto
e3wteriko, gia tnv apoktnsn metaptuxiakou titlou n gia tn lnyn
iatrikns eidikotntas. Oi e3aireseis tns katngorias autns
diarkouv mexri tnv 31n Dekembriou tou etous sumplnrwsns tou
triakostou (30ou) etous tns nlikias gia tous apofoitous Iatrikwv
sxolwv kai tou eikostou evatou (29ou) gia tous apofoitous twv
loipwv sxolwv kai xorngouvtai efosov n elaxistn apomevousa
diarkeia foitnsns dev uperbaivei ta avtistoixa oria nlikias.

2. Gia tn xorngnsn avabolns n e3airesns oi
evdiaferomevoi upoballouv sto armodio Stratologiko Grafeio
aitnsn kai pistopointika spoudwv tns sxolns tous, apo ta opoia
prokuptouv:

a. Ta plnrn ln3iarxika stoixeia (ovomatepwvumo,
patrwvumo, mntrwvumo, etos gevvnsns, mntrwa arrevwv eggrafns)

b. H nmeromnvia arxikns eggrafns kai to etos spoudwv

g. H apaitoumevn (apomevousa) diarkeia foitnsns gia
tnv apoktnsn avalogou ptuxiou (se etn n e3amnva).

d. O kuklos kai to epipedo spoudwv (px. avwtates
spoudes stn Mnxavologia)

e. H edra kai n leitourgia tns sxolns kai n glwssa
stnv opoia givetai n didaskalia twv ma0nmatwv (efosov prokeitai
gia sxoles e3wterikou)

3. Osoi exouv tuxei twv parapavw euergetnmatwv,
upoxreouvtai me to peras twv spoudwv n me tnv gia opoiodnpote
logo apwleia tns spoudastikns idiotntas, va upobalouv amesws sto
Stratologiko Grafeio pistopointiko spoudwv apo to opoio va
prokuptouv, ektos twv ln3iarxikwv stoixeiwv, kai n kat' etos
epituxns summetoxn se e3etaseis evos toulaxistov ma0nmatos,
ka0ws kai n nmeromnvia peratos twv spoudwv n tns apwleias tns
spoudastikns idiotntas. Kata nv upoboln tou pistopointikou 0a
zntouv apo to Stratologiko Grafeio va tous gvwrisei pote exouv
upoxrewsn katata3ns stis Evoples Duvameis n mexri pote mporouv
va parameivouv vomima ektos autwv. Se ka0e periptwsn prepei va
sumbouleuovtai ta avalutika evtupa odngiwv pou tous parexovtai
apo to Stratologiko Grafeio kata tn xorngnsn tns avabolns n tns
e3airesns.


4. Se ka0e periptwsn ta 3evoglwssa pistopointika
prepei va exouv epikurw0ei gia tn gvnsiotnta tous apo tnv
armodia Pro3evikn Arxn kai va suvodeuovtai apo episnmn metafrasn.5. Oi avaboles kai e3aireseis logw spoudwv isxuouv
apokleistika kai movo gia tn sxoln kai tis spoudes gia tis
opoies xorngouvtai.6. Ektos twv parapavw, n stratologikn vomo0esia
problepei dikaiwma e3airesns to argotero ews tnv 31n Dekembriou
tou etous sumplnrwsns tou 32ou etous tns nlikias, gia tous
katoxous metaptuxiakou titlou spoudwv, pou briskovtai sto
e3wteriko kai diaprepouv se epistnmovikes ergasies n ereuves n
prosferouv e0vikes upnresies uyistns spoudaiotntas. Gia tn
xorngnsn n oxi tns e3airesns autns apofasizei o Ypourgos E0vikns
Amuvas. Gia to skopo auto oi evdiaferomevoi upoballouv, sto
armodio Stratologiko Grafeio, aitnsn, avtigrafo tou
metaptuxiakou titlou spoudwv kai dikaiologntika apo ta opoia
prokuptei oti diaprepouv se eva tomea ereuvas n oti prosferouv
e0vikes upnresies uyistns spoudaiotntas. Ta dikaiologntika auta,
efosov exouv suvtax0ei se 3evn glwssa,  epikurwvovtai gia tn
gvnsiotnta tous kai suvodeuovtai apo episnmn metafrasn,
upoballovtai de kata to teleutaio trimnvo priv apo tnv
nmeromnvia pou oi evdiaferomevoi upoxreouvtai gia katata3n stis
Evoples Duvameis.


KEFALAIO E'

Avupotaktoi, poioi knrussovtai kai poies suvepeies
upexouv


1. Avupotaktoi knrussovtai osoi dev katatassovtai
stis Evoples Duvameis tnv ka0orizomevn nmeromnvia. Oi
avupotaktoi upexouv e3amnvn pros0etn stratiwtikn upnresia kai
mnvuovtai stov Eisaggelea tou armodiou Stratiwtikou Dikastnriou.
Se periptwsn a0wwsns n apallagns tous apo tnv katngoria tns
avupota3ias, exouv to dikaiwma va zntnsouv apo to armodio
Stratologiko Grafeio va ar0ei n va tous epitrapei n e3agora tns
e3amnvns pros0etns upnresias, kata tn diarkeia pou 0a upnretouv
stis Evoples Duvameis.


2. H avupota3ia diakoptetai me tnv katata3n stis
Evoples Duvameis n me tn sumplnrwsn tou 50ou etous tns nlikias
twv avupotaktwv.


3. Oi avupotaktoi de dikaiouvtai ekdosn n avavewsn
diabatnriou


4. =BCsoi katadikazovtai ametaklnta gia avupota3ia,
sterouvtai tou dikaiwmatos va eklegouv kai va eklegovtai, ka0ws
kai va diorizovtai se dnmosia 0esn n va askouv ergasia n
leitourgia gia nv opoia apaiteitai adeia dnmosias arxns.


KEFALAIO ST'

Movimoi katoikoi e3wterikou-Metavastes-Parexomeva
euergetnmata- Apaitoumeva dikaiologntika


1. Gia va xaraktnristei eva atomo movimos katoikos
e3wterikou, 0a prepei se gevikes grammes va suvtrexouv oi e3ns
proupo0eseis:

a. Gevvnsn n egkatastasn kai evar3n movimns diamovns
sto e3wteriko, priv apo tnv 1n Iavouariou tou etous pou arxise
va diavuetai to dekato pempto etos tns nlikias kai katoikia twv
govewv sto e3wteriko kata tn gevvnsn n tnv egkatastasn.

b. Movimn kai suvexns diamovn sto e3wteriko apo tn
gevvnsn n tnv egkatastasn mexri tnv nmeromnvia evnlikiwsns kai
dwdeka etn xroviko diastnma paramovns stnv Ellada gia spoudes
0ewreitai ws xrovos diamovns sto e3wteriko, upo tnv aparaitntn
proupo0esn oti oi goveis, kata to diastnma twv spoudwv stnv
Ellada kai mexri tnv evnlikiwsn tou evdiaferomevou, katoikouv
sto e3wteriko.


2. Se osous xaraktnrizovtai movimoi katoikoi
e3wterikou, sumfwva me ta parapavw, parexetai dikaiwma e3airesns
apo tis prosklnseis gia katata3n stis Evoples Duvameis. Autn n
e3airesn eivai aoristns diarkeias kai de diakoptetai gia oso
xrovo diatnreitai n idiotnta tou movimou katoikou e3wterikou,
ektos eav oi evdiaferomevoi zntnsouv tn diakopn tns prokeimevou
va katatagouv stis Evoples Duvameis.


3. Stous movimous katoikous e3wterikou parexetai
episns dikaiwma ekplnrwsns e3amnvns meiwmevns 0nteias, n opoia
mporei va givei kai tmnmatika (toulaxistov duo mnves ka0e fora).


4. Apwleia tns idiotntas tou movimou katoikou
e3wterikou kai twv euergetnmatwv pou aporreouv ap' autn, me
dnmiourgia amesns upoxrewsns gia katata3n stis Evoples Duvameis,
eperxetai stis e3ns periptwseis:


a. Meta tnv apelasn stnv Ellada

b. Me tnv uperbasn e3i (6) mnvwv paramovns stnv
Ellada evtos tou idiou nmerologiakou etous, meta tnv 1n
Iavouariou tou etous pou diavuetai to 15o etos tns nlikias

5. Gia tnv upagwgn se kapoia apo tis parapavw
periptwseis, oi evdiaferomevoi kata0etouv sto armodio
Stratologiko Grafeio, aitnsn kai pistopointiko tns armodias
Ellnvikns pro3evikns arxns apo to opoio prokuptouv ola ta
apaitoumeva stoixeia. Ta dikaiologntika auta upoballovtai ws
e3ns:

a. Gia tn xorngnsn tns e3airesns: meta tnv ekdosn
tns diatagns prosklnsns gia katata3n stis Evoples Duvameis

b. Gia tn diakopn tns e3airesns: amesws molis
prokuyouv logoi apwleias tns idiotntas tou movimou katoikou
e3wterikou.

g. Gia tn diakopn tns e3airesns av dev exei epel0ei
apwleia tns idiotntas tou movimou katoikou e3wterikou:
opotednpote epi0umouv oi evdiaferomevoi.

d. Gia tnv tmnmatikn ekplnrwsn twv stratiwtikwv
upoxrewsewv: triavta ews pevnvta nmeres priv tnv nmeromnvia pou
epi0umouv oi evdiaferomevoi stis Evoples Duvameis.

e. Gia tn metafora stous upoxreous e3amnvns
meiwmevns 0nteias: meta tnv katata3n stis Evoples Duvameis.

6.  Gia va xaraktnristei atomo metavastns kai va
e3omoiw0ei me movimo katoiko e3wterikou ws pros ta dikaioumeva
euergetnmata (e3airesn, e3amnvn meiwmevn 0nteia, tmnmatikn
ekplnrwsn tns 0nteias klp), 0a prepei va sugkevtrwvei tis
akolou0es proupo0eseis:

a. Na exei gevvn0ei to etos 1970 kai prongoumeva etn
(klados 1991 kai palaioteres)

b. Na eixe stis 15 Dekembriou 1994 tnv idiotnta tou
metavastn se opoiadnpote xwra tns udrogeiou pou dexetai
metavastes, plnv Eurwpns, Aiguptou, Algerias, Emiratwv Persikou
Kolpou, Irak, Iordavias, Isranl, Koubeit, Libavou, Libuns,
Marokou, Mouskat kai Ommav, Saoudikns Arabias, Surias, Tourkias,
Tuvnsias, Yemevns kai twv xwrwv pou telousav n telouv upo
kommouvistiko ka0estws.

g. Na diatnrouv ektote tnv idiotnta tou metavastn.
Apwleia tns idiotntas kai twv euergetnmatwv pou aporreouv ap'
autn, me dnmiourgia amesns upoxrewsns strateusns, eperxetai stis
e3ns periptwseis:

(1) Me tnv apelasn stnv Ellada n se xwra pou de
dexetai metavastes

(2) Me tnv egkatastasn se Xwra pu de dexetai
metavastes

(3) Me tn sumplnrwsn e3amnvns paramovns stnv Ellada
mesa sto idio nmerologiako etos

7. Ws pros ta apaitoumeva dikaiologntika kai to xrovo
upobolns tous, efarmozovtai avaloga osa isxuouv gia tous
movimous katoikous e3wterikou.


KEFALAIO Z'

Eidika stratologika euergetnmata


1. E3airouvtai apo tis prosklnseis gia katata3n stis
Evoples Duvameis kai dikaiouvtai va e3agorasouv tis stratiwtikes
upoxrewseis tous, oi avnkovtes stis parakatw katngories, efosov
exouv gevvn0ei to etos 1953 kai palaiotera:

a. Osoi apoktouv tnv Ellnvikn upnkootnta me
politografnsn

b. Oi upoxreoi meiwmevns 0nteias n ekgumvasns gia
oikogeveiakous logous

g. Oi avnkovtes stnv tritn n tnv tetartn katngoria
swmatikns ikavotntas (I/3 n I/4)

Gia perissoteres leptomereies ws pros ta
dikaiologntika kai tis diadikasies pou apaitouvtai, oi
evdiaferomevoi va apeu0uvovtai sto Stratologiko tous Grafeio.


2. E3airouvtai apo tis prosklnseis gia katata3n stis
Evoples Duvameis osoi gevvn0nkav mexri kai to etos 1959, efosov
eixav kata tnv 25 Sep 88 kai suvexizouv ektote va diatnrouv
ektos tns Ellnvikns egkatastasns n ergasias se opoiadnpote 3evn
xwra. H e3airesn autn eivai aoristns diarkeias kai diakoptetai,
eite me tnv apwleia twv logwv xorngnsns tns, eite me tn
sumplnrwsn e3amnvns paramovns mesa sto idio etos stnv Ellada,
eite me aitnsn tou evdiaferomevou gia va katatagei stis Evoples
Duvameis. Toso gia tn xorngnsn tns e3airesns oso kai kata tn
diakopn tns gia opoiodnpote logo, oi evdiaferomevoi upoballouv
sto Stratologiko tous Grafeio avaloga pistopointika tns armodias
Ellnvikns Pro3evikns  Arxns.3. Oi upoxreoi meiwmevns 0nteias gia oikogeveiakous
logous, pou exouv gevvn0ei mexri kai to etos 1959, dikaiouvtai
va e3agorasouv to upoloipo twv stratiwtikwv tous upoxrewsewv,
meta tn sumplnrwsn tetramnvns pragmatikns stratiwtikns upnresias
kai apoluovtai oristika apo tis Evoples Duvameis. Dikaiologntika
katati0evtai apo tous evdiaferomevous sto Stratologiko tous
Grafeio.4. =BCsoi gevvn0nkav to etos 1959 kai prongoumeva kai
exouv apoktnsei tnv idiotnta tou metavastn mexri tis 25
Septembriou 1988, se opoiadnpote xwra pou dexetai metavastes,
plnv twv xwrwv pou avaferovtai stnv paragrafo 6b tou parapavw
Kefalaiou ST', mporouv va e3agorasouv tis stratiwtikes tous
upoxrewseis, efosov e3akolou0ouv va diatnrouv tnv idiotnta tou
metavastn kata tnv nmeromnvia asknsns tou dikaiwmatos e3agoras.
H idiotnta tou metavastn apoballetai sumfwva me osa avaferovtai
stnv paragrafo 6g tou kefalaiou ST'

Gia perissoteres plhrofories:

1. Geniko Epiteleio Ethnikhs Amynas
   Dieuthynsh Stratologikou
   Holargos
   Athina
   thl. 01-65.53.601 & 01-64.55.195

2. Ypourgeio Typou & MME.

Return


Copyrights © 1996 HELLAS Home Page. All rights reserved.