ΙΜΒΡΟΣ

Λωζάννη, 24 Ιουλίου 1923
Με ερωτάτε τας εντυπώσεις μου εκ της υπογραφής της ειρήνης. Πώς να σας κρύψω την βαθειάν μελαγχολία με την οποία υπογράφω την Συνθήκην της Λωζάννης, δια της οποίας οριστικώς καταργείται η Συνθήκη των Σεβρών. Εν τούτοις έθεσα την υπογραφήν μου με την συναίσθησιν ότι προσφέρω υπηρεσίαν εις την χώραν. Ηττήθημεν και μετά την πλήρην διπλωματικήν απομόνωσιν εις την οποίαν περιήλθομεν δια της πολιτικής ήτις ωδήγησεν εις την ήτταν, επανάληψςτου πολέμου ηδύνατο να οδηγήσει εις πλήρη όλεθρο της Ελλάδος. Ενώ δια της θαυμαστής αναδιοργανώσεως του στρατού ην επέτυχεν η Επανάστασις επετύχομεν ειρήνην ήτις επιτρέπει εις το έθνος να τερματίση την πολεμικήν περίοδον και αφοσιωθή εις το έργον της εσωτερικής ανασυντάξεως. Εάν καταπαύοντες τον εμφύλιον σπαραγμόν και επαναφέροντες την κανονικήν λειτουργίαν του πολιτεύματος κατορθώσωμεν δι'ελευθέρων εκλογών την συγκρότησιν εθνικής αντιπροσωπείαςδυνάμενης να δώση εις την χώραν κυβέρνησιν ανάλογον των περιστάσεων, πιστεύω ότι δυνάμεθα να αποβλέπωμεν μετ'εμπιστοσύνης εις το μέλλον.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Αυτή ήταν η αρχή του τέλους... Η συνθήκη της Λωζάννηςη οποία υπογραφτηκε τότε ήταν μία τέλεια ευκαιρία εκ μέρους των Τούρκων να αποκτήσουν ένα σημαντικότατο απο πλευράς στρατηγικής νησί, αφού βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ελλήσποντο. Βέβαια, το νησί δεν παραδόθηκε στους Τούρκους ανευ όρων. Παρόλα αυτά οι Τούρκοι, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, παρεβίαζαν εναν προς ένα τους όρους της Συνθήκης διώχνοντας σιγά σιγά με ένα μεγαλοφυές σχέδιο τους Έλληνες αποκτώντας έτσι πρόσβαση στις περιουσίες τους...


Όμως ας τα δούμε όλα από την αρχή.... Kάντε click εδώ

by Dimitris and Vasilis Karavasilis
Copyright: Hellenic Electronic Center
Back to Home Page