Some simple expressions

Greek phrasePhoneticClosest EnglishEnglish translation
*nE*neYes
*Okh'i*ohiNo
!*gh'A!*ya!Hello!
*gh'A su*yasouHello (to you)
*kalimEra*kalimeraGood day/morning
*kalispEra*kalisperaGood afternoon/evening
*kalinIkhta*kalinihtaGood night
;*tI kAnis?*ti kanis?How are you?
*polI kalA*poly kalaVery well
*ephkharistO*efharistoThank you
!*sighnOmi!*signomiSorry!
*katalabhEno*katalavenoI understand
*dhEn katalabhEno*then katalavenoI don't understand
;*milAte anglikA?*milate anglika?Do you(pl.) speak English?
;*pOs se lEne?*pos se lene?What's your name?
*me lEne Ang'elo*me lene AngeloMy name is Angelos
!*pAme!*pame!Let's go!
;*pOso kAni?*poso kani?How much does it cost?
;*tI Ora Ine?*ti ora ine?What time is it?
;*pOs pAi?*pos pai?How is it going?

Main Page
Last modified: Thu Feb 1 17:23:09 1996