Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Απρίλιος 1996

Το παρακάτω κείμενο είναι h απάντηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας προς την HELLAS Home Page για τις στρατολογικές ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί μέσω αυτής της σελίδας. Δεν είναι οι απαντήσεις επι των αριθμημένων ερωτήσεων, αλλά είναι ενας γενικός οδηγός για τα στρατολογικά θέματα.


Υπηρεσίες στις οποίες θα πρέπει να απευθύνονται οι Έλληνες του εξωτερικού για στρατολογικής φύσης πληροφορίες

 1. Για στρατολογικής φύσης πληροφορίες και την εξέταση αιτημάτων για παροχή ευεργετημάτων που προβλέπει η στρατολογική νομοθεσία, αρμόδια είναι τα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία. Αυτά εδρεύουν από ένα τουλάχιστον σε κάθε πρωτεύουσα νομού της Ελλάδος και παρακολουθούν στρατολογικά όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων των δήμων και κοινοτήτων του νομού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σ' αυτά (οι ίδιοι ή οι οικείοι τους) προσωπικά, τηλεφωνικά ή με έγγραφη αίτηση - επιστολή και να ζητούν απάντηση για κάθε στρατολογική υπόθεσή τους.

 2. Για την επίλυση των στρατολογικής φύσης ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες του εξωτερικούSIZE= και ειδικά όσοι κατοικούν στις ευρύτερες περιοχές των Η.Π. Αμερικής και της Γερμανίας, μπορούν να απευθύνονται στις Ελληνικές Προξενικές αρχές της Νέας Υόρκης και της Βόννης αντίστοιχα, όπου υπηρετούν ειδικευμένοι αξιωματικοί του Στρατολογικού Σώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Ποιοί υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και μέχρι ποιάς ηλικίας Έλληνες αδήλωτοι και στρατιωτικές υποχρεώσεις αυτών

 1. Όλοι οι Έλληνες υπήκοοι (δηλαδή όλοι όσοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια) από την 1η Ιανουαρίου του έτους που διανύουν το εικοστό έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το πεντηκοστό, έχουν υποχρέωση στράτευσης στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

 2. Την Ελληνική υπηκοότητα (ιθαγένεια) έχουν όλοι όσοι γεννήθηκαν από Έλληνα πατέρα. μετά τις 8-5-1984 την Ελληνική υπηκοότητα αποκτούν όσοι γεννιούνται από Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδα μητέρα. Η απόκτηση και η διατήρηση της υπηκοότητας από κάθε Έλληνα δεν επηρεάζεται από το ότι ενδεχομένως, εκτός της Ελληνικής, αποκτάται και υπηκοότητα άλλης Χώρας. Ομοίως, η απόκτηση και δεύτερης υπηκοότητας (άλλης χώρας), δεν απαλλάσσει τους Έλληνες πολίτες από την υποχρέωση στράτευσης στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ούτε αποτελεί λόγω μείωσης της διάρκειας των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις του επόμενου κεφαλαίου).

 3. Όσοι έχουν την Ελληνική υπηκοότητα, αλλά από παράλειψη δεν εγγράφονται στα μητρώα αρρένων δήμου ή κοινότητας της Ελλάδος (είναι δηλαδή αδήλωτοι Έλληνες), υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις κατά το χρόνο που υπέχουν και οι λοιποί (μη αδήλωτοι) Έλληνες, έχοντας ταυτόχρονα και τις ανάλογες συνέπειες, εφόσον δε φροντίσουν έγκαιρα να εγγραφούν στα μητρώα αρρένων και να κληθούν για στράτευση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής των αδήλωτων στα μητρώα αρρένων, παρέχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας και τις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Διάρκεια στρατιωτικών υποχρεώσεων Βασικές κατηγορίες μειωμένης θητείας

 1. Σήμερα (Μάρτιος 1996) οι οπλίτες πλήρους θητείας που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, απολύονται αφού συμπληρώσουν τον παρακάτω χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας:

 2. Η στρατολογική νομοθεσία προβλέπει μειωμένη θητεία εξάμηνης ή δωδεκάμηνης διάρκειας. Μειωμένη θητεία έχουν δικαίωμα να υπηρετήσουν κυρίως:

 3. Τα δικαιολογητικά για την ένταξη σε κατηγορία μειωμένης θητείας υποβάλλονται στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, μετά την κατάταξη των ενδιαφερομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Αναβολές κατάταξης και εξαιρέσεις από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις για λόγους σπουδών. Απαιτούμενα δικαιολογητικά. Υποχρεώσεις όσων έχουν λάβει αναβολή ή εξαίρεση

 1. Οι κυριότερες αναβολές και εξαιρέσεις από τις προσκλήσεις για κατάταξη για λόγους σπουδών, που χορηγούνται σε στρατευσίμους (όχι ανυπότακτους) είναι οι εξής:

 2. Για τη χορήγηση αναβολής ή εξαίρεσης οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αίτηση και πιστοποιητικά σπουδών της σχολής τους, από τα οποία προκύπτουν:

 3. Όσοι έχουν τύχει των παραπάνω ευεργετημάτων, υποχρεούνται με το πέρας των σπουδών ή με την για οποιοδήποτε λόγο απώλεια της σπουδαστικής ιδιότητας, να υποβάλουν αμέσως στο Στρατολογικό Γραφείο πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο να προκύπτουν, εκτός των ληξιαρχικών στοιχείων, και η κατ' έτος επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις ενός τουλάχιστον μαθήματος, καθώς και η ημερομηνία πέρατος των σπουδών ή της απώλειας της σπουδαστικής ιδιότητας. Κατά ην υποβολή του πιστοποιητικού θα ζητούν από το Στρατολογικό Γραφείο να τους γνωρίσει πότε έχουν υποχρέωση κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις ή μέχρι πότε μπορούν να παραμείνουν νόμιμα εκτός αυτών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμβουλεύονται τα αναλυτικά έντυπα οδηγιών που τους παρέχονται από το Στρατολογικό Γραφείο κατά τη χορήγηση της αναβολής ή της εξαίρεσης.

 4. Σε κάθε περίπτωση τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από την αρμόδια Προξενική Αρχή και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

 5. Οι αναβολές και εξαιρέσεις λόγω σπουδών ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τη σχολή και τις σπουδές για τις οποίες χορηγούνται.

 6. Εκτός των παραπάνω, η στρατολογική νομοθεσία προβλέπει δικαίωμα εξαίρεσης το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του 32ου έτους της ηλικίας, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, που βρίσκονται στο εξωτερικό και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες ή προσφέρουν εθνικές υπηρεσίες υψίστης σπουδαιότητας. Για τη χορήγηση ή όχι της εξαίρεσης αυτής αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, αίτηση, αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι διαπρέπουν σε ένα τομέα έρευνας ή ότι προσφέρουν εθνικές υπηρεσίες υψίστης σπουδαιότητας. Τα δικαιολογητικά αυτά, εφόσον έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, επικυρώνονται για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, υποβάλλονται δε κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Ανυπότακτοι, ποιοί κηρύσσονται και ποιές συνέπειες υπέχουν
 1. Ανυπότακτοι κηρύσσονται όσοι δεν κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις την καθοριζόμενη ημερομηνία. Οι ανυπότακτοι υπέχουν εξάμηνη πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία και μηνύονται στον Εισαγγελέα του αρμόδιου Στρατιωτικού Δικαστηρίου. Σε περίπτωση αθώωσης ή απαλλαγής τους από την κατηγορία της ανυποταξίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο να αρθεί ή να τους επιτραπεί η εξαγορά της εξάμηνης πρόσθετης υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια που θα υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 2. Η ανυποταξία διακόπτεται με την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ή με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας των ανυπότακτων.

 3. Οι ανυπότακτοι δε δικαιούνται έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου

 4. Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα για ανυποταξία, στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται, καθώς και να διορίζονται σε δημόσια θέση ή να ασκούν εργασία ή λειτουργία για ην οποία απαιτείται άδεια δημόσιας αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού-Μετανάστες Παρεχόμενα ευεργετήματα- Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Για να χαρακτηριστεί ένα άτομο μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, θα πρέπει σε γενικές γραμμές να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 2. Σε όσους χαρακτηρίζονται μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, σύμφωνα με τα παραπάνω, παρέχεται δικαίωμα εξαίρεσης από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτή η εξαίρεση είναι αόριστης διάρκειας και δε διακόπτεται για όσο χρόνο διατηρείται η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν τη διακοπή της προκειμένου να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 3. Στους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού παρέχεται επίσης δικαίωμα εκπλήρωσης εξάμηνης μειωμένης θητείας, η οποία μπορεί να γίνει και τμηματικά (τουλάχιστον δύο μήνες κάθε φορά).

 4. Απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού και των ευεργετημάτων που απορρέουν απ' αυτή, με δημιουργία άμεσης υποχρέωσης για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, επέρχεται στις εξής περιπτώσεις:

 5. Για την υπαγωγή σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, αίτηση και πιστοποιητικό της αρμόδιας Ελληνικής προξενικής αρχής από το οποίο προκύπτουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται ως εξής:

 6. Για να χαρακτηριστεί άτομο μετανάστης και να εξομοιωθεί με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού ως προς τα δικαιούμενα ευεργετήματα (εξαίρεση, εξάμηνη μειωμένη θητεία, τμηματική εκπλήρωση της θητείας κλπ), θα πρέπει να συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 7. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το χρόνο υποβολής τους, εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' Ειδικά στρατολογικά ευεργετήματα

 1. Εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις και δικαιούνται να εξαγοράσουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους, οι ανήκοντες στις παρακάτω κατηγορίες, εφόσον έχουν γεννηθεί το έτος 1953 και παλαιότερα:

 2. Εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσοι γεννήθηκαν μέχρι και το έτος 1959, εφόσον είχαν κατά την 25 Σεπ 88 και συνεχίζουν έκτοτε να διατηρούν εκτός της Ελληνικής εγκατάστασης ή εργασίας σε οποιαδήποτε ξένη χώρα. Η εξαίρεση αυτή είναι αόριστης διάρκειας και διακόπτεται, είτε με την απώλεια των λόγων χορήγησής της, είτε με τη συμπλήρωση εξάμηνης παραμονής μέσα στο ίδιο έτος στην Ελλάδα, είτε με αίτηση του ενδιαφερομένου για να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τόσο για τη χορήγηση της εξαίρεσης όσο και κατά τη διακοπή της για οποιοδήποτε λόγο, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο Στρατολογικό τους Γραφείο ανάλογα πιστοποιητικά της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής.

 3. Οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας για οικογενειακούς λόγους, που έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1959, δικαιούνται να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, μετά τη συμπλήρωση τετράμηνης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους στο Στρατολογικό τους Γραφείο.

 4. Όσοι γεννήθηκαν το έτος 1959 και προηγούμενα και έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μετανάστη μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 1988, σε οποιαδήποτε χώρα που δέχεται μετανάστες, πλην των χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 6β του παραπάνω Κεφαλαίου ΣΤ', μπορούν να εξαγοράσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα του μετανάστη κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς. Η ιδιότητα του μετανάστη αποβάλλεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6γ του κεφαλαίου ΣΤ'

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας
Δ/νση Στρατολογίας
Χολαργός
Αθήνα
τηλ. 01-65.53.601 / 01-64.55.195

(Επίσης οι ανωτερω πληροφορίες περιλαμβάνονται και στην ιστοσελίδα (WWW page) του Υπουργείου Τύπου & ΜΜΕ.

Return


Copyrights © 1996 HELLAS Home Page. All rights reserved.